Voorwaarden voor de levering van goederen


Door Kamado Joe UK Limited

Herzien en gewijzigd in juli 2021

Kamado Joe UK Limited, 3 Maritime House, The Hart, Farnham, Surrey, GU9 7HW, VK, statutair gevestigd in Engeland en Wales, bedrijfsnr. 11292875

INHOUDSOPGAVE

 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE.
 2. BASIS VAN DE OVEREENKOMST
 3. GOEDEREN
 4. LEVERING
 5. KWALITEIT
 6. EIGENDOM EN RISICO
 7. PRIJS EN BETALING
 8. VERPLICHTINGEN VAN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS
 9. OPZEG EN SCHORSING
 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 11. INTELLECTUELE EIGENDOM
 12. NALEVING VAN DE WET
 13. OVERMACHT
 14. ALGEMEEN

ACHTERGROND

 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

  1. Definities. In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
   Overeenkomst: de overeenkomst tussen leverancier en wederverkoper voor de verkoop en aankoop van de goederen conform deze algemene voorwaarden en zoals vermeld in artikel 2.
   Werkdag: elke dag, met uitzondering van zaterdag, zondag en een openbare feestdag in Engeland, wanneer de banken in Londen voor zaken open zijn.
   Consument: de eindgebruiker van de goederen
   DDP (Delivered Duty Paid, uitvoerder neemt het vervoer voor zijn rekening): de betekenis zoals vermeld in de incoterms (internationale handelsvoorwaarden).
   Af fabriek/franco vervoerder: de betekenis zoals vermeld in de incoterms .
   Overmacht: de betekenis vermeld in artikel 13.
   Goederen: de goederen (of een deel ervan) onder een handelsmerk en zoals bepaald in de bestelling.
   Incoterms: de internationale standaardhandelsvoorwaarden, versie van de Kamer van koophandel van 2010.
   Intellectuele eigendom: octrooien, rechten op een uitvinding, auteursrechten en gerelateerde rechten, inclusief persoonlijkheidsrechten, handelsmerken, handelsopmaak, bedrijfsnamen en domeinnamen, vormgevingsrechten, handelsfonds en dagvaardingsrecht voor passiviteit, rechten op industriële ontwerpen, databaserechten, gebruiksrechten en bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of ze al dan gedeponeerd zijn over de hele wereld en inclusief elke aanvraag en het recht op aanvraag en de verlening van verlengingen of uitbreidingen van, en het recht om voorrang te vorderen op dergelijke rechten, het recht om te vervolgen voor schending van deze rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst bestaan ​​of zullen bestaan ​waar ook ter wereld.
   Fabrikant: de fabrikant van de goederen.
   Bestelling: de bestelling van de goederen van de wederverkoper, zoals vermeld op de bestelbon van de wederverkoper.
   Wederverkoper: de persoon of het bedrijf of de ondernemer die of dat de goederen koopt van de leverancier voor doorverkoop aan een consument en daarvoor bevoegd is conform artikel 8.
   Specificatie: de beschrijving toegewezen aan de goederen, zoals vermeld in een bestelling.
   Leverancier: Kamado Joe UK Limited (opgericht en statutair gevestigd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 11292875).
   Voorwaarden: de algemene voorwaarden vermeld in dit document, met alle wijzigingen conform artikel 14.6.
   Handelsmerk:   een handelsmerk of -opmaak en het eraan verbonden handelsfonds in eigendom van, onder licentie bij of gebruikt door de fabrikant of de leverancier in verband met de goederen, ongeacht of het handelsmerk of de handelsopmaak al dan niet overal ter wereld gedeponeerd is.
  2. Interpretatie. In deze overeenkomst zijn de volgende regels van toepassing:
   1. Een person is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, al dan niet opgericht als bedrijf (al dan niet met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).
   2. Een verwijzing naar een partij omvat de vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partij.
   3. Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke vennootschap en elke andere rechtspersoon, ongeacht de locatie en ongeacht de wijze van oprichting of statutaire vestiging.
   4. Een verwijzing naar een wetgeving, wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar deze wetgeving, wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wetgeving, wet of wettelijke bepaling omvat elke ondergeschikte wetgeving opgesteld onder die wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.
   5. Een zin geïntroduceerd met de woorden 'inclusief', 'omvat', 'in het bijzonder' of een soortgelijke uitdrukking, moet worden opgevat als een voorbeeld en beperkt de betekenis van de woorden die eraan voorafgaan, niet.
   6. Een verwijzing naar schriftelijk of geschreven omvat faxen en e-mails.
 1. BASIS VAN DE OVEREENKOMST

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de zaken en transacties tussen de leverancier en de wederverkoper met betrekking tot de aankoop van goederen door de wederverkoper. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de wederverkoper en de leverancier voor de aankoop van goederen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de wederverkoper wil opleggen of opnemen, of die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelswijze, inclusief de voorwaarden van een bestelbon of ander formulier uitgegeven door de wederverkoper. De wederverkoper moet op de hoogte zijn van de tekst van deze voorwaarden op datum van de bestelling.
  2. Elke bestelling vorm een aanbod van de wederverkoper om goederen te kopen conform deze voorwaarden. De wederverkoper is ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de bestelling en een eventuele toepasselijke specificatie ingediend door de wederverkoper, volledig en nauwkeurig zijn. De bestelling moet de aard en hoeveelheid van de goederen, de prijs van de goederen, indien bekend, de plaats van levering en de actuele contactgegevens van de wederverkoper vermelden.
  3. Een bestelling wordt niet eerder geacht te zijn aanvaard dan bij de eerste van onderstaande gebeurtenissen:
   1. de leverancier geeft een schriftelijke aanvaarding van de bestelling uit door uitgifte van een verkooporder met een verkoopordernummer van de leverancier (verkooporder) of
   2. de leverancier verzendt de goederen vermeld in de bestelling naar de wederverkoper
   en op dat tijdstip wordt de overeenkomst van kracht conform deze voorwaarden, onder voorbehoud van het recht van de leverancier om een verkooporder te annuleren, zoals beschreven in artikel 2.5. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de wederverkoper de aangewezen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van de gegevens die de ontvangst van de verkooporder van de leverancier garanderen.
  4. Als een verkooporder meerdere leveringen door de leverancier vereist, wordt elke levering onder de verkooporder gedekt door de oorspronkelijke overeenkomst.
  5. De leverancier behoudt zich het recht voor om een ​​verkooporder of een deel ervan wanneer ook te annuleren, voordat de leverancier de in de verkooporder vermelde goederen naar de wederverkoper verzendt. De leverancier kan naar eigen goeddunken elke verkooporder annuleren die ouder is dan zes maanden.
  6. De wederverkoper verklaart niet te hebben vertrouwd op een uitspraak, belofte, verklaring, toezegging of garantie gedaan of gegeven door of namens de leverancier die niet in deze voorwaarden wordt vermeld.
  7. Elke overeenkomst aangegaan op grond van deze voorwaarden vormt de hele overeenkomst tussen de partijen, tenzij een wijziging van de voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle eerdere overeenkomsten of contracten tussen de partijen en eventuele tegenstrijdige bepalingen in een bestelling, verkooporder of factuur.
  8. Alle monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties geproduceerd door de leverancier en alle beschrijvingen of illustraties in de catalogi of brochures (inclusief elektronisch en onlinemateriaal) van de leverancier of van de fabrikant worden geproduceerd met als enig doel een algemeen idee te geven van de goederen die erin worden beschreven. Ze zijn geen onderdeel van de overeenkomst en hebben geen contractuele kracht.
  9. Een door leverancier verstrekte prijsopgave vormt geen aanbod.
  10. Situaties die niet worden geregeld in deze voorwaarden, moeten worden beoordeeld 'in de geest' van deze voorwaarden.
 2. GOEDEREN

  1. Beschrijvingen van de goederen staan op de website van de leverancier.
  2. De leverancier behoudt zich het recht voor om de goederen wanneer ook aan te passen of opnieuw te ontwerpen. Hoewel niet vereist onder deze voorwaarden, zal de leverancier de wederverkoper op de hoogte stellen van een dergelijke aanpassing of herontwerp van de goederen.
  3. De leverancier behoudt zich het recht voor om de beschrijvingen van de goederen wanneer ook te wijzigen, ongeacht de reden.
 3. LEVERING

  1. De leverancier zal ervoor zorgen dat elke levering van de goederen vergezeld gaat van een leveringsbon met verwijzing naar het verkoopordernummer en eventuele relevante referentienummers van de wederverkoper en de leverancier, en het type en de hoeveelheid van de goederen (inclusief het codenummer van de goederen, indien van toepassing).
  2. Alle bestellingen waarbij goederen rechtstreeks door de wederverkoper uit China worden ingevoerd, worden verstrekt op basis franco vervoerder op het punt van uitvoer. Zoals vermeld hieronder in artikel 7, wordt de eigendom overgedragen aan de wederverkoper op het punt van uitvoer en is de wederverkoper verantwoordelijk voor het laden van de goederen bij de vervoerder.
  3. Alle bestellingen verzonden uit een magazijn van de leverancier in Europa naar locaties binnen Europa worden geleverd op DDP-basis (uitvoerder neemt het vervoer voor zijn rekening).
  4. De leverancier moet de goederen leveren op de locatie vermeld in de bestelling of op een andere locatie die de partijen overeenkomen (leveringslocatie):
   1. Levering van de goederen is definitief bij aankomst van de goederen op de leveringslocatie.
   2. Voor goederen geleverd op basis franco vervoerder moet de wederverkoper de goederen inspecteren op het moment van levering en wordt hij geacht de goederen te hebben geaccepteerd, tenzij de wederverkoper
    1. de leverancier onmiddellijk, en in ieder geval binnen een periode van 3 dagen na levering van de goederen op de leveringslocatie, de gegevens meedeelt van eventuele schade die een redelijk onderzoek zou moeten onthullen, en
    2. ervoor zorgt dat op de leveringsbon van de vervoerder de gegevens van dergelijke schade worden bevestigd.
  5. Als de partijen overeenkomen dat de goederen op basis af fabriek worden geleverd:
   1. Als de wederverkoper de geleverde goederen niet in ontvangst neemt binnen 5 werkdagen nadat de leverancier de wederverkoper in kennis heeft gesteld dat de goederen gereed zijn, dan, behalve wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt doordat de leverancier zijn verplichtingen onder deze voorwaarden niet nakomt:
    1. wordt de levering van de goederen geacht definitief te zijn om 9.00 uur op de vijfde werkdag volgend op de dag waarop de leverancier de wederverkoper in kennis heeft gesteld dat de goederen gereed waren, en
    2. moet de leverancier de opslag van de goederen regelen totdat de levering plaatsvindt, en worden alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief verzekering) aan de wederverkoper in rekening gebracht.
   2. Als 10 werkdagen na de dag waarop de leverancier de wederverkoper in kennis heeft gesteld dat de goederen gereed waren voor levering, de wederverkoper ze niet in ontvangst heeft genomen, mag de leverancier alle goederen of een deel ervan doorverkopen of op een andere wijze van de hand doen, en redelijke opslag- en verkoopkosten na de eerste 5 dagen van opslag in rekening brengen bij de wederverkoper.
  6. Alle data vermeld voor levering zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van essentieel belang. De leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering van de goederen wegens overmacht, of omdat de wederverkoper geen juiste leveringsinstructies of andere voor de levering van de goederen relevante instructies heeft gegeven aan de leverancier.
  7. Als de leverancier de goederen niet levert, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het verstrekken van vervangende goederen of, naar keuze van de leverancier, tot terugbetaling van eventueel voor de goederen betaalde bedragen.
  8. SDe leverancier kan de goederen in gedeelten leveren, die afzonderlijk moeten worden gefactureerd en betaald. Elke gedeeltelijke levering vormt een afzonderlijke leveringsovereenkomst onder de oorspronkelijke verkooporder. Een vertraging in de levering of een defect van een gedeeltelijke levering geeft de wederverkoper niet het recht om een ​​andere gedeeltelijke levering te annuleren.
  9. Voor alle goederen die franco vervoerder worden verzonden, moet de wederverkoper een kopie van de vrachtbrief voor de goederen bewaren en de vrachtbrief verstrekken op verzoek van de leverancier.
 4. KWALITEIT

  1. De leverancier garandeert dat de goederen bij levering op de leveringslocatie:
   1. in alle belangrijke opzichten overeenkomen met hun beschrijving of een van toepassing zijnde specificatie;
   2. geen belangrijke fouten zuilen vertonen in ontwerp, materialen en vakmanschap;
   3. van bevredigende kwaliteit zijn (binnen de betekenis van de Britse wet betreffende de verkoop van goederen van 1979);
   4. geschikt zijn voor elk doel dat door de leverancier wordt vooropgesteld.
  2. Met uitzondering van goederen verzonden op basis franco vervoerder waarop artikel 5.3 van toepassing is, indien:
   1. de wederverkoper de leverancier schriftelijk in kennis stelt tijdens de garantieperiode binnen 14 dagen na levering dat sommige of alle goederen niet voldoen aan de garantie zoals uiteengezet in artikel 5.1,
   2. de leverancier redelijke mogelijkheid heeft gekregen om deze goederen te inspecteren, en
   3. de wederverkoper (indien gevraagd door de leverancier) deze goederen retourneert naar de plaats waar de leverancier werkzaam is,
   moet de leverancier naar eigen goeddunken de defecte goederen repareren of vervangen of de prijs van de defecte goederen volledig terugbetalen.
  3. De leverancier is niet aansprakelijk als de goederen niet voldoen aan de garantie uiteengezet in artikel 5.1 in een van de volgende gevallen:
   1. de wederverkoper maakt voort gebruik van deze goederen na kennisgeving in overeenstemming met artikel 5.2, of
   2. het defect ontstaat omdat de wederverkoper de mondelinge of schriftelijke instructies van de leverancier voor opslag, inbedrijfstelling, installatie, montage, gebruik en onderhoud van de goederen niet opvolgt of (indien die er niet zijn) goede handelspraktijken ter zake niet volgt, of
   3. de wederverkoper deze goederen wijzigt of repareert zonder schriftelijke toestemming van de leverancier, of
   4. het defect is te wijten aan slijtage, opzeteelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale opslag of werkomstandigheden, of
   5. de goederen verschillen van hun beschrijving wegens wijzigingen aangebracht om ervoor te zorgen dat ze conform toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten zijn.
  4. Behalve zoals bepaald in dit artikel 5, is de leverancier niet aansprakelijk jegens de wederverkoper voor het feit dat de goederen niet conform de garantie uiteengezet in artikel 5.1 zijn. De garantie die de fabrikant op zijn producten aan consumenten geeft, is afzonderlijk en wordt uitgebreid beschreven op de website van de leverancier. Een wederverkoper is als eerste verantwoordelijk voor de reactie op een aanspraak onder de garantie van een consument en moet naar beste vermogen een dergelijke aanspraak onder de garantie oplossen. Als de wederverkoper zelf geen oplossing kan bieden voor de aanspraak, kan hij de aanspraak onder de garantie richten aan de leverancier. De wederverkoper gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle redelijke verzoeken om informatie over de aanspraak die de leverancier kan vragen om de aanspraak op te lossen.
  5. De goederen worden geleverd voor gebruik door consumenten en er is geen stilzwijgende garantie op basis van wetsartikelen voor bescherming van de consument, bv. artikel 14 van de Britse wet betreffende de verkoop van goederen van 1979, of anderszins, dat de goederen geschikt zijn voor ander gebruik.
  6. De bepalingen geïmpliceerd in artikel 13 tot 15 van de Britse wet betreffende de verkoop van goederen van 1979 zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van deze voorwaarden.
  7. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke reparatie of vervanging van goederen geleverd door de leverancier.
 5. EIGENDOM EN RISICO

  1. Het risico van de goederen gaat over op de wederverkoper bij voltooiing van de levering op de leveringslocatie, tenzij de goederen af fabriek worden geleverd, ongeacht of de leverancier of de wederverkoper al dan niet een expediteur aanwijst.
  2. Voor alle bestellingen die franco vervoerder worden verstrekt, is de leveringslocatie de uitvoerhaven en gaan alle eigendomsrechten en risico's voor goederen over op de wederverkoper bij aankomst in de uitvoerhaven. De wederverkoper is verantwoordelijk voor de kosten van container- en landvracht, verzekering en alle douanerechten en invoerrechten die verschuldigd zijn op de plaats van invoer. De wederverkoper heeft de keuze om gebruik te maken van zijn eigen expediteur of een door de leverancier aangestelde expediteur. Als de wederverkoper akkoord gaat met gebruik van een door de leverancier aangestelde expediteur, is de wederverkoper verantwoordelijk voor het verkrijgen en betalen van verzekering voor de zending.
  3. Voor alle bestellingen die op DDP-basis worden verstrekt, moet de uiteindelijke verzendlocatie worden bepaald door de wederverkoper in de bestelbon en gaan alle eigendomsrechten en risico's voor goederen over op de wederverkoper bij aankomst op de leveringslocatie. De leverancier is verantwoordelijk voor alle kosten, totdat de goederen de leveringslocatie bereiken.
  4. Indien de wederverkoper, voordat de eigendom van de goederen op de wederverkoper overgaat, het voorwerp is van een van de gebeurtenissen vermeld in artikel 8.2, of de leverancier redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en de wederverkoper dienovereenkomstig op de hoogte stelt, en op voorwaarde dat de goederen niet zijn doorverkocht of onherroepelijk zijn opgenomen in een ander product, en zonder beperking van enig ander mogelijk recht of rechtsmiddel van de leverancier, kan de leverancier te allen tijde van de wederverkoper de levering van de goederen eisen en, als de wederverkoper dit niet onmiddellijk doet, een vestiging van de wederverkoper of een derde betreden waar de goederen zijn opgeslagen, om ze te recupereren.
  5. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen die ontstaat nadat de eigendom en het risico van de goederen zijn overgegaan op de wederverkoper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door agenten, werknemers of externe logistiekverleners van de wederverkoper tijdens het daaropvolgende vervoer van de goederen.
 6. PRIJS EN BETALING

  1. De prijs van de goederen is de prijs vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de leverancier die van kracht is op datum van de verkooporder. Verschillen in de prijzen moeten door de wederverkoper worden gemarkeerd op het moment van ontvangst van de verkooporder.
  2. De leverancier kan de prijs van de goederen wanneer ook veranderen. Een dergelijke prijswijziging zal van toepassing zijn op alle verkooporders uitgegeven nadat de prijswijziging van kracht is geworden.
  3. De prijs van de goederen omvat niet de kosten en lasten van verpakking, verzekering en vervoer van de goederen, waarvoor de leverancier zich het recht voorbehoudt om ze te factureren aan de wederverkoper.
  4. De prijs van de goederen omvat geen btw (belasting op de toegevoegde waarde). Na ontvangst van een geldige btw-factuur van de leverancier moet de wederverkoper aan de leverancier de bijkomende bedragen voor btw betalen die op de levering van de goederen in rekening worden gebracht. Het al dan niet vermelden van btw op een factuur kan afhankelijk zijn van het land waar de wederverkoper werkzaam is.
  5. De leverancier kan de wederverkoper factureren voor de goederen bij of wanneer ook na voltooiing van de levering. Als de wederverkoper onderworpen is aan een kredietvooruitbetalingsregeling, zal de leverancier de wederverkoper factureren voor de goederen vóór verzending en is de betaling verschuldigd voordat de verzending plaatsvindt.
  6. De wederverkoper moet het totale bedrag van de factuur betalen. De wederverkoper moet de factuur betalen met beschikbare middelen uiterlijk op de datum vermeld op de factuur. De betalingsvoorwaarden van de leverancier kunnen variëren door aanbiedingen die de leverancier op een bepaalde datum aanbiedt, maar in de afwezigheid van bijzondere voorwaarden is het een standaardvoorwaarde van de leverancier dat een factuur binnen 30 dagen na de datum van uitgifte wordt betaald. De betaling moet worden overgemaakt op de bankrekening die de leverancier schriftelijk heeft aangeduid. Het tijdstip van betaling is van belang, aangezien een vertraging gevolgen kan hebben voor de kredietwaardigheid van de wederverkoper, waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
  7. Als de wederverkoper de leverancier niet heeft betaald op de vervaldatum voor betaling krachtens een overeenkomst, moet de wederverkoper rente betalen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 4% per jaar boven het dan geldende basistarief van HSBC Bank PLC. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, ongeacht of dit vóór of na de uitspraak is. De wederverkoper moet de rente betalen tezamen met het achterstallige bedrag. Als de wederverkoper niet betaalt, kan de leverancier de niet-betaling melden aan de bevoegde kredietautoriteit of juridische stappen ondernemen die de leverancier nodig acht om de betaling te recupereren.
  8. De wederverkoper moet alle bedragen verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst volledig betalen zonder verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (behalve voor een wettelijk vereiste aftrek of inhouding). De leverancier kan wanneer ook, zonder beperking van andere rechten of rechtsmiddelen die de leverancier kan hebben, een door de wederverkoper verschuldigd bedrag verrekenen met een bedrag dat de leverancier aan de wederverkoper verschuldigd is.
 7. VERPLICHTINGEN VAN GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS

  1. Een wederverkoper die door de leverancier is goedgekeurd en die vervolgens een contract sluit met de leverancier op grond van deze voorwaarden, is een geautoriseerde wederverkoper van de leverancier.
  2. Voordat een wederverkoper een geautoriseerde wederverkoper van de leverancier wordt, moet de wederverkoper instemmen met een kredietcontrole en de controle ondergaan bij een aangewezen kredietbureau, zoals vereist door de leverancier. De leverancier behoudt zich het recht voor om van een geautoriseerde wederverkoper te verlangen dat de wederverkoper een kredietcontrole ondergaat, zoals de leverancier van tijd tot tijd kan eisen. Als de wederverkoper wanneer ook niet slaagt bij de kredietcontrole, is de wederverkoper verplicht om elke factuur vooruit te betalen, voordat de goederen worden verzonden.
  3. Het is alle geautoriseerde wederverkopers verboden om goederen te leveren of door te verkopen aan een onbevoegde persoon die geen consument is en die de bedoeling heeft of in zaken is is om de goederen door te verkopen.
  4. Alle geautoriseerde wederverkopers zijn verplicht de leverancier actuele informatie te verstrekken als hun btw-nummer verandert, en zij moeten het nieuwe btw-nummer doorgeven aan de leverancier.
 8. OPZEG EN SCHORSING

  1. Als de wederverkoper het voorwerp is van een van de in artikel 9.2 vermelde gebeurtenissen, kan de leverancier elke overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door de wederverkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
  2. Voor de bedoeling van artikel 9.1 zijn relevante gebeurtenissen:
   1. De wederverkoper schort de betaling van zijn schulden op of dreigt dit te doen, of is niet in staat om zijn schulden te betalen wanneer ze opeisbaar zijn, of geeft toe niet in staat te zijn om zijn schulden te betalen, of (als de wederverkoper een vennootschap of een samenwerkingsverband met beperkte aansprakelijkheid is) niet in staat wordt geacht haar schulden te kunnen betalen binnen de betekenis van artikel 123 van de Britse faillissementswet van 1986, of (als de wederverkoper een natuurlijke persoon is) wordt geacht niet in staat te zijn om zijn/haar schulden te betalen of geen redelijk vooruitzicht te hebben om dit te doen, in beide gevallen, in de zin van artikel 268 van de Britse faillissementswet van 1986, of (in het geval van een samenwerkingsverband) een partner heeft op wie een van de voorgaande van toepassing is.
   2. De wederverkoper begint onderhandelingen met alle of een categorie van schuldeisers met het oog op herschikking van schulden, of doet een voorstel voor of sluit een compromis of regeling met zijn schuldeisers, behalve (als de wederverkoper een bedrijf is) wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden met als enig doel een plan voor een fusie voor solvabiliteit van de wederverkoper met één of meer andere bedrijven of reorganisatie voor solvabiliteit van de wederverkoper.
   3. Een verzoekschrift is ingediend (als de wederverkoper een bedrijf is), een kennisgeving is verstrekt, een besluit is genomen of een bevel is gegeven voor of in verband met de ontbinding van de wederverkoper, anders dan met het uitsluitend doel een plan voor een fusie voor solvabiliteit van de wederverkoper met één of meer andere bedrijven of reorganisatie voor solvabiliteit van de wederverkoper.
   4. De wederverkoper (een natuurlijke persoon) is het voorwerp van een faillissementsaanvraag of -bevel.
   5. Een schuldeiser of bezwaarmaker van de wederverkoper legt beslag op of neemt bezit van, of een dwang, executie, beslaglegging of andere vergelijkbare procedure wordt geheven of afgedwongen op of vervolgd tegen, het geheel of een deel van het vermogen van de wederverkoper en een dergelijk beslag of de procedure wordt niet ongedaan gemaakt binnen 14 dagen.
   6. De wederverkoper is een bedrijf en bij de rechtbank wordt een verzoek ingediend, of een beschikking wordt uitgegeven, tot benoeming van een bewindvoerder of, een voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt medegedeeld, of over de wederverkoper wordt een bewindvoerder aangesteld.
   7. De wederverkoper is een bedrijf en de houder van een kwalificerende heffing over het vermogen van de wederverkoper wordt gerechtigd om een ​​administratieve curator aan te stellen of heeft die aangesteld.
   8. Een persoon wordt gerechtigd om een curator aan te stellen over het vermogen van de wederverkoper of een curator is aangesteld over het vermogen van de wederverkoper.
   9. Een gebeurtenis doet zich voor of een procedure wordt ondernomen met betrekking tot de wederverkoper in een rechtsgebied waaraan hij onderworpen is, met een effect gelijk aan of vergelijkbaar met een van de gebeurtenissen vermeld in artikel 9.2(a) t.e.m. artikel 9.2(h).
   10. De wederverkoper schort de uitoefening van het geheel of een aanzienlijk deel van zijn zaken op, dreigt dit te doen, staakt dit of dreigt dit te staken.
   11. De financiële positie van de wederverkoper verslechtert zodanig dat naar het oordeel van de leverancier het vermogen van de wederverkoper om zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden adequaat na te komen, in gevaar komt.
   12. De wederverkoper is een natuurlijke persoon en overlijdt of is door ziekte of arbeidsongeschiktheid (geestelijk of lichamelijk) niet in staat om zijn of haar eigen zaken te regelen of wordt een patiënt op grond van een wetgeving op het gebied van geestelijke gezondheid.
   13. De wederverkoper levert de goederen of verkoopt ze door aan een onbevoegde persoon die geen consument is en die de bedoeling heeft of in zaken is om de goederen door te verkopen.
  3. Zonder beperking van andere rechten of rechtsmiddelen kan de leverancier de levering van de goederen onder de onderhavige overeenkomst of een andere overeenkomst tussen de wederverkoper en de leverancier opschorten, als de wederverkoper het voorwerp wordt van een van de gebeurtenissen vermeld in artikel 9.2(a) tot artikel 9.2( m), of als de leverancier redelijkerwijs van mening is dat de wederverkoper op het punt staat het voorwerp te worden van een van deze gebeurtenissen, of als de wederverkoper een bedrag dat op grond van deze overeenkomst verschuldigd is, niet betaalt op de vervaldatum voor betaling.
  4. Bij beëindiging van een overeenkomst, ongeacht de reden, moet de wederverkoper onmiddellijk aan de leverancier alle openstaande, onbetaalde facturen en rente van de leverancier betalen.
  5. Bij beëindiging van een overeenkomst op grond van artikel 9.2, zijn alle van de wederverkoper ontvangen, maar niet door de leverancier verzonden, bestellingen, ongeldig.
  6. Beëindiging van een overeenkomst, ongeacht de reden, heeft geen invloed op de rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die bij beëindiging bestaan.
  7. Clausules die uitdrukkelijk of stilzwijgend van kracht blijven na beëindiging van de overeenkomst, blijven onverminderd van kracht.
 9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier of sluit deze aansprakelijkheid uit voor:
   1. overlijden of letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing), of
   2. fraude of frauduleuze foutieve verklaringen of voorstellingen, of
   3. schending van de voorwaarden geïmpliceerd door artikel 12 van de Britse wet inzake verkoop van goeden van 1979, of
   4. defecte producten krachtens de Britse wet inzake bescherming van de consument van 1987, of
   5. iets waarvoor het voor de leverancier onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.
  2. Met inachtneming van artikel 10.1:
   1. kan de leverancier nooit aansprakelijk zijn jegens de wederverkoper, hetzij contractueel, voor een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor gederfde winst of middellijke of gevolgschade die voortvloeit uit of in verband staat met deze voorwaarden of een overeenkomst die eronder tot stand komt, en
   2. is de algehele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de wederverkoper voor alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of een overeenkomst die eronder tot stand is gekomen, hetzij contractueel, voor een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, nooit hoger dan 100% van de prijs van de goederen.
 10. INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. De wederverkoper verklaart en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele-eigendomsrechten op de goederen bij de leverancier of fabrikant blijven, zoals van toepassing, en dat de wederverkoper geen enkel recht verwerft erop.
  2. De goederen moeten onder de handelsmerken aan de consument worden verkocht, en de wederverkoper mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier de etikettering of verpakking van de goederen waarop de handelsmerken zijn afgebeeld, niet wijzigen en mag niets eraan toevoegen. De wederverkoper mag geen enkele verwijzing naar de handelsmerken, verwijzing naar de leverancier of fabrikant of een andere naam weergegeven op de producten of hun verpakking of etikettering wijzigen, onleesbaar maken of verwijderen.
  3. De wederverkoper mag de handelsmerken niet gebruiken als onderdeel van de naam waaronder de wederverkoper zakendoet, ermee verbonden zaken uitoefent of diensten en goederen andere dan de onderhavige goederen verkoopt, of op enige andere manier.
  4. De wederverkoper mag het recht om de handelsmerken te gebruiken, ernaar te verwijzen of aan een andere partij toe te wijzen, niet in onderlicentie geven, niet toewijzen, niet overdragen, niet in rekening brengen of niet op een andere wijze bezwaren.
  5. De wederverkoper moet op verzoek van de leverancier of de fabrikant onmiddellijk het gebruik van alle of een deel van de handelsmerken stopzetten.
 11. NALEVING VAN DE WET

  Bij uitvoering van de verplichtingen van de wederverkoper onder deze voorwaarden en elke activiteit die ermee verband houdt, moet de wederverkoper in alle belangrijke opzichten alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, regels, voorschriften, verordeningen en wetgevingen naleven, inclusief maar niet beperkt tot enige en alle veiligheids-, gezondheids- en milieuwetten, -regels, -voorschriften, -verordeningen en wetgevingen (VGM), en moet desgevraagd toereikend bewijs leveren aan de verkoper van dergelijke naleving. Daarenboven stemt de wederverkoper ermee in om alle visa, vergunningen, licenties en goedkeuringen te verkrijgen die vereist zijn conform alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten, regels, voorschriften, verordeningen en wetgevingen met betrekking tot zijn prestaties en verplichtingen onder deze voorwaarden.

 12. OVERMACHT

  De leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkoming of vertraging bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden of een overeenkomst die eronder tot stand komt, voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door overmacht. Overmacht is elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de leverancier, die van nature uit niet kon worden voorzien, of, als men de gebeurtenis had kunnen voorzien, die onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, buitensluitingen of andere industriële geschillen (met eigen personeel of het personeel van een derde), uitval van energiebronnen of een vervoersnetwerk, natuurrampen, oorlog, terrorisme, oproer, civiele onrust, inmenging van civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale rampen, gewapende conflicten, opzettelijke schade, uitval van een fabriek of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, geluidsgolven, ontploffingen, instorting van bouwconstructies, brand, overstromingen, stormen, aardbevingen, verliezen op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurgeweld of buitengewoon slechte weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

 13. ALGEMEEN

  1. Toewijzing en andere handelingen.
   1. De leverancier kan wanneer ook alle of bepaalde rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden of een overeenkomst die eronder tot stand komt, toewijzen, overdragen, verhypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier verhandelen.
   2. De wederverkoper mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of een eronder tot stand gekomen overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen, verhypothekeren, in rekening brengen, uitbesteden, in trust geven of op een andere wijze verhandelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.
  2. Kennisgevingen
   1. Een kennisgeving of andere communicatie aan een partij onder of in verband met deze voorwaarden moet schriftelijk zijn, gericht aan die partij op haar statutaire zetel (als het een bedrijf is) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval) of dergelijke ander adres schriftelijk opgegeven door die partij aan de andere partij conform dit artikel, en moet persoonlijk worden afgeleverd, verzonden met de post als spoedservice port betaald of met een andere bezorgdienst voor levering op de volgende werkdag, commerciële koeriersdienst, fax of e-mail.
   2. Een kennisgeving of andere communicatie wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, wanneer achtergelaten op het adres vermeld in artikel 14.2(a); indien verzonden als spoedservice met de post port betaald of met een andere bezorgdienst voor levering op de volgende werkdag, om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending; indien afgeleverd door een commerciële koeriersdienst, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koeriersdienst is ondertekend; indien verzonden per fax of e-mail, één werkdag na verzending.
   3. De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening van een procedure of andere documenten in een juridische procedure.
  3. Scheiding
   1. Als een bepaling of gedeeltelijke bepaling in deze voorwaarden of een overeenkomst eronder ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt de bepaling geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om de bepaling geldig en wettelijk te maken, en als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling of gedeeltelijke bepaling geacht te zijn verwijderd. Een wijziging of verwijdering van een bepaling of gedeeltelijke bepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere voorwaarden.
   2. Als een partij de andere partij in kennis stelt van de mogelijkheid dat een bepaling of een gedeeltelijke bepaling van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, moeten de partijen te goeder trouw onderhandelen om de bepaling zo te wijzigen dat, na wijziging, de bepaling wettelijk, geldig en afdwingbaar is, en, voor zover mogelijk, het beoogde commerciële resultaat van het origineel bereikt.
  4. Afstand De afstand van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden of de wet is alleen van kracht indien schriftelijk gegeven, en de afstand wordt niet beschouwd als afstand van rechten bij een volgende schending of verzuim. Geen verzuim of vertraging door een partij om enig recht uit te oefenen of een rechtsmiddel te gebruiken krachtens de overeenkomst of de wet, is een afstand van dat of een ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de voortgezette uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de latere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.
  5. Rechten van derden Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden of een overeenkomst, heeft geen recht om de bepalingen ervan af te dwingen.
  6. Verandering Behalve zoals uiteengezet in deze voorwaarden, is geen verandering van deze overeenkomst, inclusief de introductie van aanvullende voorwaarden of bepalingen, van kracht, tenzij schriftelijk en ondertekend door de leverancier.
  7. Toepasselijk rechtOp deze voorwaarden en elke overeenkomst die eronder is aangegaan, en op elk geschil of elke vordering die eruit voortvloeit of ermee verband houdt, of het onderwerp of de vorming ervan is (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), is het recht van Engeland en Wales van toepassing en ze moeten volgens dit recht worden opgevat, zelfs als de wederverkoper in het buitenland actief is. De goedkeuring van het recht van Engeland en Wales om op deze voorwaarden toepasselijk te zijn, ontneemt de consumenten geen rechten die hen worden verleend onder de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de consument in het land waar zij wonen.
  8. Rechtsbevoegdheid Elke partij stemt onherroepelijk ermee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een geschil of vordering te beslechten die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of een overeenkomst die eronder is aangegaan, of het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen).